Ieplaan 4 | 2282 EB Rijswijk | T: 0642513168 | E: info@accountant4all.nl | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtVrijstelling overdrachtsbelasting drie jaar

Per 1 september 2012 is de termijn voor vrijstelling van overdrachtsbelasting verlengd van zes maanden naar
drie jaar. De regeling geldt voor aanschaf van nieuwe panden. De verlenging van de termijn is bedoeld om de
verkoop van bedrijfsonroerend goed te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het
een nieuw bedrijfsonroerend goed zijn, zoals een ondernemingspand dat al in gebruik is genomen of is verhuurd
door de verkoper. Voorheen kon de koper een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting als het
onroerend goed binnen zes maanden verkocht werd na ingebruikname of verhuur. De nieuwe regeling geldt ook
voor onroerend goed dat op 1 september 2012 nog geen zes maanden in gebruik is genomen of verhuurd.
U kunt dus langer een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

In de volgende gevallen kunt u mogelijk vrijstelling krijgen:
- bij samenloop met de heffing van omzetbelasting;
- bij bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van
   broers of zusters aan elkaar);
- bij inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is);
- bij inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
- bij fusie, splitsing en interne reorganisatie van een onderneming.
Betalingsuitstel BTW

In het deelakkoord voor de begroting 2013 is een voorstel opgenomen dat ondernemingen hun BTW-afdracht
tot € 20.000 een kwartaal later konden doen.
Als de onderneming in betalingsproblemen verkeert dan kan men maximaal 12 maanden uitstel van betaling
krijgen. Voorwaarde is dat men lopende verplichtingen nakomt en zekerheid stelt voor de gehele
belastingschuld waarvoor het uitstel geldt. Als de uitstelperiode van 12 maanden niet volstaat, dan kan men
ook uitstel krijgen voor een langere periode. De ondernemer moet aannemelijk kunnen maken dat de
tijdelijke betalingsproblemen niet via zakelijke kredietverlening kan oplossen.

Flexibilisering-bv recht

De regels voor bv´s worden eenvoudiger en flexibiler. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.
- afschaffing minimum kapitaal van € 18.000;
- afschaffing maatschappelijk kapitaal;
- afschaffing verplichte bankverklaring bij oprichting in geld;
- afschaffing van accountantsverklaring bij inbreng in natura;
- aandelen met of zonder stemrecht/winstrecht;
- dividenduitkering ten laste van de reserves kan slechts met instemming bestuur (uitkeringstest);
- in geval van ontbreken uitkeringstest mogelijk bestuursaansprakelijkheid;
- geen verplichte blokkeringsregeling.

De nieuwe wet biedt ondernemers meer ruimte om hun onderneming naar eigen inzicht in te richten.

Daartegenover wordt naar verwachting de nieuwe wet Bestuur en Toezicht per 1 januari 2013 ingevoerd.
De crediteurenbescherming wordt vorm gegeven door verzwaring van de aansprakelijkheid van bestuurders.
Zwangere werkneemster op tijd ziek melden bij UWV

Vanaf 1 januari 2012 moet u een zwangere werkneemster die ziek wordt in de periode van zes tot vier weken
vóór de uitgerekende datum tot de gekozen datum van het zwangerschapsverlof binnen vier dagen ziek melden
bij UWV. Zij hebben namelijk recht op een Ziektewetuitkering. Voorheen kon u een werkneemster die ziek werd
als gevolg van zwangerschap of bevalling nog binnen zes weken ziek melden bij UWV. Een zwangere werkneemster mag vier tot zes weken vóór haar vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gaan.
De periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum tot de gekozen ingangsdatum van het zwanger-
schapsverlof, is de flexibiliseringsperiode. Normaal gesproken geldt er bij een ziekmelding als gevolg van de
zwangerschap of bevalling een termijn van zes weken. Op welk moment u een zwangere werkneemster moet
melden bij UWV hangt dus af van het tijdstip waarop zij ziek wordt. De ziektedagen van een zwangere werkneemster
die in de flexibiliseringsperiode zit, trekt UWV af van het zwangerschapsverlof. Dat betekent dat haar verlof
waarschijnlijk eerder is afgelopen. Er zijn een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag moet
melden bij UWV:
1. De zwangere werkneemster wordt ziek in de flexibiliseringsperiode.
2. De zwangere werkneemster is ziek door haar zwangerschap, maar u heeft haar nog niet ziek gemeld (dit mag 
    binnen zes weken). Zodra de flexibiliseringsperiode begint, moet u haar binnen vier dagen ziek melden bij UWV.
3. De werkneemster is ziek door haar zwangerschap of bevalling na afloop van haar zwangerschapsverlof.

Bent u te laat met de ziekmelding, dan loopt u het risico op een boete van maximaal € 455.  
KvK contributie vervalt vanaf 2013

2012 is het laatste jaar dat KvK bijdrage in rekening brengt. De gemiddelde heffing is in 2012 10% lager dan 2011.
De bijdrage vervalt vanaf 2013. De activiteiten van de KvK worden vanaf die datum gefinancieerd uit de begroting
van het ministerie van EL&I.
Pensioenleeftijd gaat omhoog


Fiscale pensioenleeftijd wordt verhoogd


De fiscale pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2013 naar 66 jaar en per 1 januari 2015 naar 67 jaar.
Vervolgens wordt iedere 5 jaar bekeken of de ontwikkelingen in de levensverwachting het noodzakelijk
maken de fiscale pensioenleeftijd verder te verhogen.
 

Lijfrente-aftrek en FOR-dotatie wordt beperkt
 

De jaarruimte wordt in 2013 verlaagd van 17 naar 16,4% van de premiegrondslag en in 2015 naar 15,8%.
Daarnaast is het voorstel om de FOR-dotatie in 2013 te verlagen van 12 naar 11,6% en in 2015 naar 11,2%.
Vervolgens zal, bij toekomstige verhogingen van de fiscale pensioenleeftijd ná 2015, het dotatiepercentage
met 0,4% worden verlaagd voor ieder jaar dat de fiscale pensioenleeftijd omhoog gaat.
 
Zelfstandigenaftrek zonder urencriterium
 
Vanaf 2012 hoeft de ondernemer voor de inkomstenbelasting niet meer te voldoen aan het 
urencriterium als de ondernemer voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking wilt komen. 
De zelfstandigenaftrek is nu gekoppeld aan het urencriterium en zal vanaf 2012 gekoppeld 
worden aan het omzetcriterium. 
 
De Tweede Kamer heeft hiervoor een motie aangenomen. Begin 2012 zal staatssecretaris 
Weekers van Financiën met een voorstel komen.
 
Op dit moment is de hoogte van de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoogte van 
de winst. Vanaf 2012 is er sprake van een vaste basisaftrek van € 7.280. 
Zonder overeenkomst geen sprake van lening

Indien de directeur grootaandeelhouder (dga) een lening verstrekt aan zijn bv dan 
is er sprake van een zogenoemde terbeschikkingstelling (tbs). Hij moet deze 
lening vastleggen, anders is het gestorte bedrag een (informele) kapitaalstorting. 
De afwaardering van de vordering komt dan niet ten laste van het inkomen uit 
werk en woning (box 1). Het gerechtshof in Den Haag heeft hier recent een 
uitspraak over gedaan.
 
Heeft u een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een bv) en stelt 
u een privé-vermogensbestanddeel ter beschikking aan de bv, dan is er sprake van 
een terbeschikkingstelling. De inkomsten uit deze terbeschikkingstelling zijn dan 
belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Dit is ook het geval bij het verstrekken 
van een lening aan de bv. De lening moet dan wel goed zijn vastgelegd. Uit een 
recente rechtszaak blijkt dat de Belastingdienst daar scherp op let. Zo ging het niet 
goed met de zaak van een dga, waarop hij besloot het verlies aan te vullen met zijn 
eigen geld. Hij stortte geld op de rekening-courant van zijn bv, zonder dat het duidelijk 
was dat het om een lening ging. Bovendien bracht hij geen rente hiervoor in rekening. 
Uiteindelijk merkte hij de afwaardering van de vordering in rekening courant aan als 
een verlies in box 1, maar dit was volgens de inspecteur niet terecht. 
 

Afwaardering van de vordering

De inspecteur was van mening dat de stortingen het verlies van de bv financierde en 
dat er geen sprake was van een lening. Bovendien was het toen al duidelijk dat de bv 
het niet zou kunnen terugbetalen, omdat de bv geen winst meer maakte. Daarnaast had 
de dga geen contract opgemaakt waarin stond dat zijn stortingen een lening vormden. 
Hiervoor was dus ook geen aflossingsschema en geen rentepercentage afgesproken, wat 
onderstreepte dat het ook niet om terbeschikkingstelling van eigen vermogen ging. 
De dga had dus onterecht de afwaardering van de vordering in rekening courant ten 
laste van het inkomen uit werk en woning gebracht.
BTW-correctie prive-gebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 is er een wijziging opgetreden voor de bijtelling in de 
omzetbelasting voor het privé-gebruik van een auto van de zaak. Naar aanleiding van 
de uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 dient de BTW-correctie berekend 
te worden op grond van de bijtelling die geldt voor de loonbelasting (werknemers) en 
inkomstenbelasting (voor ondernemers). Gevolg hiervan is dat de BTW-correctie 
aanzienlijk lager uitviel voor de zogenaamde energiezuinige auto's. Mede met het oog 
op de 0% bijtelling voor nul-emissie auto's (bijvoorbeeld volledig elektrische auto's) 
per 1 januari 2010, bleek dit een ongewenst effect in de tijd van bezuinigingen.
 

Regeling vanaf 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 wordt de BTW over het privé-gebruik losgekoppeld van de bijtelling 
zoals die geldt voor de loonbelasting (en inkomstenbelasting). Voor iedere auto geldt 
nu dat, indien er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, een vast percentage 
van 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) gecorrigeerd moet worden bij de 
aangifte omzetbelasting over de laatste periode van het jaar. Voor de periode vóór 
1 juli 2011 blijven de oude regels gelden.
Voor de praktijk betekent dit dus weer een lastenverzwaring. Er dienen in 2011 
twee berekeningen gemaakt te worden, één voor de periode tot 1 juli 2011 en één 
voor de periode daarna.
Voor de werknemers die geen kilometeradministratie bijhouden en een bijtelling hebben 
van 25% in de loonbelasting, wordt deze regeling 0,3% goedkoper. 
<<
   

Laatste nieuws


02-11-2014WKR 2015 verplicht
Vanaf 1 januari 2015 moet... Lees meer...
02-11-2014Mini One Stop Shop-regeli...
Per 1 januari 2015 moet u... Lees meer...
02-11-2014Aangescherpte regels bonu...
Er komen strengere regels... Lees meer...
02-11-2014Nieuwe autoplannen uitges...
Het kabinet presenteert d... Lees meer...
09-12-2013Lening eigen woning bij f...
In sommige gevallen diene... Lees meer...