Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtNieuwe autoplannen uitgesteld

Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingsprecentages 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris
heeft echter aangegeven het percentage van 7% voor volledig elektrische auto's te willen handhaven.
Het kabinet is van plan om de co2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen.
De volgende bijtellingspercentages gaat gelden vanaf 1 januari 2016.
- 14% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 1 tm 50 gram per kilometer.
- 20% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 51 tm 79 gram per kilometer.
- 25% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot vanaf 80 gram of meer per kilometer.
Lening eigen woning bij familie of bij eigen BV

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst
door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. U bent daarnaast
verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de
belastingdienst doorgeven. Hiervoor is nu een online formulier beschikbaar.

U hoeft dit formulier niet te gebruiken als:
- de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen.
   Als u niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat u een oude lening
   (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft u deze ook niet aan de belastingdienst door te geven.
- de bank of andere financiële instelling de gegevens van uw lening al aan de belastingdienst doorgeeft
- u geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat:
   - het een lening voor een vakantiewoning is;
   - de lening  niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat u de lening niet binnen 30 jaar aflost)
- de lening beëindigd is, omdat u de laatste aflossing hebt betaald.
Hogere belasting- en invorderingsrente in 2014

Op dit moment bedraagt de belastingrente 3% en is deze gekoppeld aan de wettelijke rente voor consumenten.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 aansluiten bij de wettelijke rente
voor handelstransacties en heeft een ondergrens van 8%. Voor de hoogte van de belastingrente voor de
overige belastingen en de invorderingsrente is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bepalend.
Voor deze belastingrente geldt een ondergrens van 4%. Het kabinet heeft gekozen voor een hoger rente-
percentage bij de vennootschapsbelasting, omdat er in het handelsverkeer een hoger percentage geldt dan
in het niet-handelsverkeer.
Waadi geldt ook voor dga en zzp

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geldt ook voor DGA’s die zich vanuithun BV of
zzp´ers vanuit hun eenmanszaak als arbeidskracht aan een derde verhuren. Als u als DGA – vanuit uw BV –
onder ‘leiding en toezicht’ van de opdrachtgever/inlener werkt, moet u uw onderneming per direct als ‘uitzend-
bureau’ bij de Kamer van Koophandel laten registreren. Bij het nalaten kunt u een boete van € 4.920 riskeren.
Verruiming willekeurige afschrijving

Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 geldt een tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving
op nieuwe bedrijfsmiddelen.

U dient rekening te houden met de volgende regels:
• u mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af;
• de willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt;
• u moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:
• gebouwen en woonschepen;
• bromfietsen en motorrijwielen;
• personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s);
• dieren;
• wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke;
• immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen).

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven.
Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven, zoals
speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.
Verval wettelijke vakantiedagen

Op 1 januari 2012 is een wet in werking getreden die een vervaltermijn introduceert voor vakantiedagen.
Het is de bedoeling om stuwmeren van vakantiedagen te voorkomen en af te bouwen.
Wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn opgebouwd vervallen in principe per 1 juli 2013. De vervaltermijn
geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen, wat jaarlijks neerkomt op vier keer het aantal werkdagen per week.
Voor bovenwettelijke vakantiedagen en voor alle vakantiedagen uit 2011 en eerder geldt een vervaltermijn
van vijf jaar.

Bij de verlofregistratie dienen de volgende zaken in de gaten te worden gehouden:
• resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (verjaringstermijn van vijf jaar);
• wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 (vervaltermijn van een half jaar);
• bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf jaar).
Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Tot nu toe ontvangt u van de Belastingdienst een aangiftebrief met een uitnodiging tot het doen van een
elektronische BTW-aangifte en een acceptgiro voor het betalen van het bedrag aan BTW. Vanaf 2014
stopt de Belastingdienst met het versturen van de aangiftebrief. Dit levert voor de fiscus een aanzienlijke
kostenbesparing op.

Op het beveiligde gedeelte van belastingdienst.nl kunt u aangeven dat u aan het einde van elk tijdvak
een e-mail wilt ontvangen. Daarin vermeldt de Belastingdienst telkens de voor dat aangiftetijdvak relevante
gegevens. Ook ontvangt u bericht zodra de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen.
Vrijstelling overdrachtsbelasting drie jaar

Per 1 september 2012 is de termijn voor vrijstelling van overdrachtsbelasting verlengd van zes maanden naar
drie jaar. De regeling geldt voor aanschaf van nieuwe panden. De verlenging van de termijn is bedoeld om de
verkoop van bedrijfsonroerend goed te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het
een nieuw bedrijfsonroerend goed zijn, zoals een ondernemingspand dat al in gebruik is genomen of is verhuurd
door de verkoper. Voorheen kon de koper een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting als het
onroerend goed binnen zes maanden verkocht werd na ingebruikname of verhuur. De nieuwe regeling geldt ook
voor onroerend goed dat op 1 september 2012 nog geen zes maanden in gebruik is genomen of verhuurd.
U kunt dus langer een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

In de volgende gevallen kunt u mogelijk vrijstelling krijgen:
- bij samenloop met de heffing van omzetbelasting;
- bij bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van
   broers of zusters aan elkaar);
- bij inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is);
- bij inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
- bij fusie, splitsing en interne reorganisatie van een onderneming.
Betalingsuitstel BTW

In het deelakkoord voor de begroting 2013 is een voorstel opgenomen dat ondernemingen hun BTW-afdracht
tot € 20.000 een kwartaal later konden doen.
Als de onderneming in betalingsproblemen verkeert dan kan men maximaal 12 maanden uitstel van betaling
krijgen. Voorwaarde is dat men lopende verplichtingen nakomt en zekerheid stelt voor de gehele
belastingschuld waarvoor het uitstel geldt. Als de uitstelperiode van 12 maanden niet volstaat, dan kan men
ook uitstel krijgen voor een langere periode. De ondernemer moet aannemelijk kunnen maken dat de
tijdelijke betalingsproblemen niet via zakelijke kredietverlening kan oplossen.

Flexibilisering-bv recht

De regels voor bv´s worden eenvoudiger en flexibiler. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.
- afschaffing minimum kapitaal van € 18.000;
- afschaffing maatschappelijk kapitaal;
- afschaffing verplichte bankverklaring bij oprichting in geld;
- afschaffing van accountantsverklaring bij inbreng in natura;
- aandelen met of zonder stemrecht/winstrecht;
- dividenduitkering ten laste van de reserves kan slechts met instemming bestuur (uitkeringstest);
- in geval van ontbreken uitkeringstest mogelijk bestuursaansprakelijkheid;
- geen verplichte blokkeringsregeling.

De nieuwe wet biedt ondernemers meer ruimte om hun onderneming naar eigen inzicht in te richten.

Daartegenover wordt naar verwachting de nieuwe wet Bestuur en Toezicht per 1 januari 2013 ingevoerd.
De crediteurenbescherming wordt vorm gegeven door verzwaring van de aansprakelijkheid van bestuurders.
<< >>
   

Laatste nieuws


15-12-2022Onbelaste kilometervergoe...
Verhoging onbelaste kilom... Lees meer...
15-12-2022Versobering fiscale facil...
Ondernemers in de inkomst... Lees meer...
15-12-2022Werkkostenregeling (WKR) ...
Verhoging vrije ruimte WK... Lees meer...
15-12-2022Gebruikelijk loon dga in ...
Het gebruikelijk loon dga... Lees meer...
11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...