Ieplaan 4 | 2282 EB Rijswijk | T: 0642513168 | E: info@accountant4all.nl | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtMOSS-regeling per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vallen afstandverkopen ook onder de MOSS-regeling. De MOSS-regeling wordt dan One-Stop-
Shop-regeling (OSS-regeling).

Er is sprake van afstandsverkopen als u:
- goederen verkoopt al dan niet via internet aan particulieren die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat;
- deze goederen rechtstreeks bij de particulieren aflevert.

Tot 1 juli 2021 wordt de BTW geheven in de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd, totdat een bepaald
drempelbedrag wordt overschreden. Bij overschrijding van het drempelbedrag, vindt de levering plaats in het land
van de particulier. In dat geval moet u het BTW-tarief van desbetreffende land van de particulier hanteren en deze
BTW in dat land aangeven en afdragen.

Per 1 juli 2021 vervallen de diverse drempelbedragen en bent u vanaf de eerste levering aan een particulier in
een andere lidstaat, in die lidstaat BTW verschuldigd. Op grond van de OSS-regeling kunt u de aangifte en
afdracht in Nederland (land van vestiging) regelen. 

Reiskosten tot 1 juli 2021 onbelaste vergoeding

Tot 1 juli 2021 mogen de werkgevers de bestaande vaste reiskostenvergoedingen van de werknemers onbelast
blijven vergoeden. Het maakt niet uit of de werknemers daadwerkelijk de reis maken. 

De vaste reiskostenvergoedingen moeten al aanwezig zijn vóór 13 maart 2020. Voor werknemers die na die
datum in dienst zijn gekomen kunt u voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken.

De belaste reiskostenvergoeding kunt u aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte (werk-
kostenregeling).

Specifieke thuiswerkkosten zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen kunnen onbelast worden vergoed.
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
Er geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking-
stellingen van noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en overige apparatuur.
Een noodzakelijk internetabonnement valt ook hieronder.

‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt.

Een eigen bijdrage van de werknemer werd voorheen aangemerkt als ‘niet noodzakelijk’. Dus is de vergoeding
voor het internetabonnement belast. De Belastingdienst maakte onlangs bekend dat die vergoeding onbelast is
als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt.
Doe altijd de aangifte ook al kunt u niet betalen

Bij liquiditeitsproblemen besluiten sommige ondernemers om een deel van de BTW aan te geven. Hun intentie
is om het resterend deel later in de suppletie-aangifte aan te geven en af te dragen. Deze handelswijze is niet
juist en kan leiden tot hoge vergrijpboeten. Bij een bv kunnen de bestuurders strafrechterlijk worden vervolgd
voor het indienen van een onjuiste BTW aangifte. Het is verstandig om toch de volledige en juiste BTW
aangifte in te dienen en op een later moment uitstel van betaling aan te vragen.
WKR 2015 verplicht

Het onderscheid tussen de vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde voorzieningen
verdwijnt. De vrije ruimte van de WKR over 2015 bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.
In 2015 zullen de volgende aanpassingen in werking treden.
1. De invoering van een concernregeling.
2. Vrijstelling voor branche-eigen producten.
3. De invoering van het noodzakelijkheidscriterium.
4. De invoering van het jaarlijks afrekensystematiek.
5. Afschaffing onderscheid tussen vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde
    voorzieningen.

Mini One Stop Shop-regeling voor BTW-afdracht vanaf 2015

Onder digitale diensten verstaat de regelgeving: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en
radio- en televisie omroepdiensten. De levering van digitale diensten is nu nog belast in het land waar
uw onderneming is gevestigd. Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor digitale diensten.

De wijziging in de regelgeving betekent dat u als ondernemer in elke EU-lidstaat BTW moet gaan betalen.
Dit voorkomt u dankzij twee soorten nieuwe mini One Stop Shopregelingen waarvoor u zich in een lidstaat 
van de EU kunt registreren:
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging in een EU land gevestigd is (de EU-regeling);
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging buiten de EU gevestigd is (de niet-
  EU- regeling). 

U kunt er via deze regelingen voor zorgen dat u de BTW afdraagt in slechts één lidstaat.  De voorwaarden
waar u aan moet voldoen om aan de regeling te kunnen deelnemen kunt u vinden op de website van
de Belastingdienst. Als u zich  tussen 1 oktober en 31 december 2014 registreert kunt u vanaf 1 januari 2015
gebruikmaken van deze regeling. Download hier de vaktool over de bepaling van de plaats van levering
voor de BTW.
Aangescherpte regels bonusuitkering onder de WKR

Bij de belastingdienst zijn een aantal vragen binnengekomen van de ondernemingen die de vrije ruimte
van de WKR willen gebruiken om onbelast een bonus te kunnen uitkeren aan directieleden. De fiscus
zal deze aanvraag afwijzen.
De strengere regelgeving zal waarschijnlijk uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium.
De belastingdienst zal toetsen of de vergoeding niet te ver afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche.
Nieuwe autoplannen uitgesteld

Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingsprecentages 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris
heeft echter aangegeven het percentage van 7% voor volledig elektrische auto's te willen handhaven.
Het kabinet is van plan om de co2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen.
De volgende bijtellingspercentages gaat gelden vanaf 1 januari 2016.
- 14% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 1 tm 50 gram per kilometer.
- 20% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 51 tm 79 gram per kilometer.
- 25% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot vanaf 80 gram of meer per kilometer.
Lening eigen woning bij familie of bij eigen BV

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst
door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. U bent daarnaast
verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de
belastingdienst doorgeven. Hiervoor is nu een online formulier beschikbaar.

U hoeft dit formulier niet te gebruiken als:
- de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen.
   Als u niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat u een oude lening
   (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft u deze ook niet aan de belastingdienst door te geven.
- de bank of andere financiële instelling de gegevens van uw lening al aan de belastingdienst doorgeeft
- u geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat:
   - het een lening voor een vakantiewoning is;
   - de lening  niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat u de lening niet binnen 30 jaar aflost)
- de lening beëindigd is, omdat u de laatste aflossing hebt betaald.
Hogere belasting- en invorderingsrente in 2014

Op dit moment bedraagt de belastingrente 3% en is deze gekoppeld aan de wettelijke rente voor consumenten.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 aansluiten bij de wettelijke rente
voor handelstransacties en heeft een ondergrens van 8%. Voor de hoogte van de belastingrente voor de
overige belastingen en de invorderingsrente is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bepalend.
Voor deze belastingrente geldt een ondergrens van 4%. Het kabinet heeft gekozen voor een hoger rente-
percentage bij de vennootschapsbelasting, omdat er in het handelsverkeer een hoger percentage geldt dan
in het niet-handelsverkeer.
>>
   

Laatste nieuws


25-06-2021MOSS-regeling per 1 juli ...
MOSS-regeling per 1 juli ... Lees meer...
25-06-2021Reiskosten tot 1 juli 202...
Reiskosten tot 1 juli 202... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...
02-11-2014WKR 2015 verplicht
Vanaf 1 januari 2015 moet... Lees meer...