Ieplaan 4 | 2282 EB Rijswijk | T: 0642513168 | E: info@accountant4all.nl | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtBelastingvrije thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding vanaf 2022

Werkgevers mogen in 2022 aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven.
Tevens mogen werkgevers hun werknemers onbelaste reiskostenvergoeding geven voor de dagen dat
zij thuiswerken. Er is echter een voorwaarde. De werknemer moet minstens 36 weken of 128 dagen naar
kantoor reizen. Als men niet aan deze voorwaarde kan voldoen dan mogen alleen de daadwerkelijke
reisdagen worden vergoed.
Verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.De verliesverrekening is beperkt
ot een bedrag van € 1 miljoen.
Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Ondernemingen die nog niet in staat zijn om de belastingen die opkomen vanaf 1 oktober op tijd te betalen,
kunnen tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling hiervoor vragen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.
a. De onderneming heeft tot 1 oktober al uitstel van betaling in verband met de coronacrisis.
b. De onderneming moet levensvatbaar zijn.
c. De betalingsproblemen zijn tijdelijk van aard en moet zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
d. Als de belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan moet de aanvraag voorzien zijn van een verklaring van een derde deskundige.
MOSS-regeling per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vallen afstandverkopen ook onder de MOSS-regeling. De MOSS-regeling wordt dan One-Stop-
Shop-regeling (OSS-regeling).

Er is sprake van afstandsverkopen als u:
- goederen verkoopt al dan niet via internet aan particulieren die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat;
- deze goederen rechtstreeks bij de particulieren aflevert.

Tot 1 juli 2021 wordt de BTW geheven in de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd, totdat een bepaald
drempelbedrag wordt overschreden. Bij overschrijding van het drempelbedrag, vindt de levering plaats in het land
van de particulier. In dat geval moet u het BTW-tarief van desbetreffende land van de particulier hanteren en deze
BTW in dat land aangeven en afdragen.

Per 1 juli 2021 vervallen de diverse drempelbedragen en bent u vanaf de eerste levering aan een particulier in
een andere lidstaat, in die lidstaat BTW verschuldigd. Op grond van de OSS-regeling kunt u de aangifte en
afdracht in Nederland (land van vestiging) regelen. 

Reiskosten tot 1 juli 2021 onbelaste vergoeding

Tot 1 juli 2021 mogen de werkgevers de bestaande vaste reiskostenvergoedingen van de werknemers onbelast
blijven vergoeden. Het maakt niet uit of de werknemers daadwerkelijk de reis maken. 

De vaste reiskostenvergoedingen moeten al aanwezig zijn vóór 13 maart 2020. Voor werknemers die na die
datum in dienst zijn gekomen kunt u voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken.

De belaste reiskostenvergoeding kunt u aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte (werk-
kostenregeling).

Specifieke thuiswerkkosten zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen kunnen onbelast worden vergoed.
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
Er geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking-
stellingen van noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en overige apparatuur.
Een noodzakelijk internetabonnement valt ook hieronder.

‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt.

Een eigen bijdrage van de werknemer werd voorheen aangemerkt als ‘niet noodzakelijk’. Dus is de vergoeding
voor het internetabonnement belast. De Belastingdienst maakte onlangs bekend dat die vergoeding onbelast is
als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt.
Doe altijd de aangifte ook al kunt u niet betalen

Bij liquiditeitsproblemen besluiten sommige ondernemers om een deel van de BTW aan te geven. Hun intentie
is om het resterend deel later in de suppletie-aangifte aan te geven en af te dragen. Deze handelswijze is niet
juist en kan leiden tot hoge vergrijpboeten. Bij een bv kunnen de bestuurders strafrechterlijk worden vervolgd
voor het indienen van een onjuiste BTW aangifte. Het is verstandig om toch de volledige en juiste BTW
aangifte in te dienen en op een later moment uitstel van betaling aan te vragen.
WKR 2015 verplicht

Het onderscheid tussen de vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde voorzieningen
verdwijnt. De vrije ruimte van de WKR over 2015 bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.
In 2015 zullen de volgende aanpassingen in werking treden.
1. De invoering van een concernregeling.
2. Vrijstelling voor branche-eigen producten.
3. De invoering van het noodzakelijkheidscriterium.
4. De invoering van het jaarlijks afrekensystematiek.
5. Afschaffing onderscheid tussen vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde
    voorzieningen.

Mini One Stop Shop-regeling voor BTW-afdracht vanaf 2015

Onder digitale diensten verstaat de regelgeving: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en
radio- en televisie omroepdiensten. De levering van digitale diensten is nu nog belast in het land waar
uw onderneming is gevestigd. Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor digitale diensten.

De wijziging in de regelgeving betekent dat u als ondernemer in elke EU-lidstaat BTW moet gaan betalen.
Dit voorkomt u dankzij twee soorten nieuwe mini One Stop Shopregelingen waarvoor u zich in een lidstaat 
van de EU kunt registreren:
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging in een EU land gevestigd is (de EU-regeling);
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging buiten de EU gevestigd is (de niet-
  EU- regeling). 

U kunt er via deze regelingen voor zorgen dat u de BTW afdraagt in slechts één lidstaat.  De voorwaarden
waar u aan moet voldoen om aan de regeling te kunnen deelnemen kunt u vinden op de website van
de Belastingdienst. Als u zich  tussen 1 oktober en 31 december 2014 registreert kunt u vanaf 1 januari 2015
gebruikmaken van deze regeling. Download hier de vaktool over de bepaling van de plaats van levering
voor de BTW.
Aangescherpte regels bonusuitkering onder de WKR

Bij de belastingdienst zijn een aantal vragen binnengekomen van de ondernemingen die de vrije ruimte
van de WKR willen gebruiken om onbelast een bonus te kunnen uitkeren aan directieleden. De fiscus
zal deze aanvraag afwijzen.
De strengere regelgeving zal waarschijnlijk uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium.
De belastingdienst zal toetsen of de vergoeding niet te ver afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche.
>>
   

Laatste nieuws


05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
05-12-2021Uitstel van betaling vana...
Ondernemingen kunnen vana... Lees meer...
25-06-2021MOSS-regeling per 1 juli ...
MOSS-regeling per 1 juli ... Lees meer...
25-06-2021Reiskosten tot 1 juli 202...
Reiskosten tot 1 juli 202... Lees meer...