Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtUitstel van betaling verlengd tot 1 april 2022

Als u tot 1 februari 2022 al uitstel van betaling hebt dan wordt het bijzonder uitstel verlengd tot 1 april 2022.
Alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt,
hoeft u nog niet te betalen.
Had u niet eerder al uitstel van betaling dan moet u wel een nieuwe aanvraag doen.
Belastingvrije thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding vanaf 2022

Werkgevers mogen in 2022 aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven.
Tevens mogen werkgevers hun werknemers onbelaste reiskostenvergoeding geven voor de dagen dat
zij thuiswerken. Er is echter een voorwaarde. De werknemer moet minstens 36 weken of 128 dagen naar
kantoor reizen. Als men niet aan deze voorwaarde kan voldoen dan mogen alleen de daadwerkelijke
reisdagen worden vergoed.
Verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.De verliesverrekening is beperkt
ot een bedrag van € 1 miljoen.
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
Er geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking-
stellingen van noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en overige apparatuur.
Een noodzakelijk internetabonnement valt ook hieronder.

‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt.

Een eigen bijdrage van de werknemer werd voorheen aangemerkt als ‘niet noodzakelijk’. Dus is de vergoeding
voor het internetabonnement belast. De Belastingdienst maakte onlangs bekend dat die vergoeding onbelast is
als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt.
Doe altijd de aangifte ook al kunt u niet betalen

Bij liquiditeitsproblemen besluiten sommige ondernemers om een deel van de BTW aan te geven. Hun intentie
is om het resterend deel later in de suppletie-aangifte aan te geven en af te dragen. Deze handelswijze is niet
juist en kan leiden tot hoge vergrijpboeten. Bij een bv kunnen de bestuurders strafrechterlijk worden vervolgd
voor het indienen van een onjuiste BTW aangifte. Het is verstandig om toch de volledige en juiste BTW
aangifte in te dienen en op een later moment uitstel van betaling aan te vragen.
WKR 2015 verplicht

Het onderscheid tussen de vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde voorzieningen
verdwijnt. De vrije ruimte van de WKR over 2015 bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.
In 2015 zullen de volgende aanpassingen in werking treden.
1. De invoering van een concernregeling.
2. Vrijstelling voor branche-eigen producten.
3. De invoering van het noodzakelijkheidscriterium.
4. De invoering van het jaarlijks afrekensystematiek.
5. Afschaffing onderscheid tussen vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde
    voorzieningen.

Mini One Stop Shop-regeling voor BTW-afdracht vanaf 2015

Onder digitale diensten verstaat de regelgeving: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en
radio- en televisie omroepdiensten. De levering van digitale diensten is nu nog belast in het land waar
uw onderneming is gevestigd. Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor digitale diensten.

De wijziging in de regelgeving betekent dat u als ondernemer in elke EU-lidstaat BTW moet gaan betalen.
Dit voorkomt u dankzij twee soorten nieuwe mini One Stop Shopregelingen waarvoor u zich in een lidstaat 
van de EU kunt registreren:
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging in een EU land gevestigd is (de EU-regeling);
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging buiten de EU gevestigd is (de niet-
  EU- regeling). 

U kunt er via deze regelingen voor zorgen dat u de BTW afdraagt in slechts één lidstaat.  De voorwaarden
waar u aan moet voldoen om aan de regeling te kunnen deelnemen kunt u vinden op de website van
de Belastingdienst. Als u zich  tussen 1 oktober en 31 december 2014 registreert kunt u vanaf 1 januari 2015
gebruikmaken van deze regeling. Download hier de vaktool over de bepaling van de plaats van levering
voor de BTW.
Aangescherpte regels bonusuitkering onder de WKR

Bij de belastingdienst zijn een aantal vragen binnengekomen van de ondernemingen die de vrije ruimte
van de WKR willen gebruiken om onbelast een bonus te kunnen uitkeren aan directieleden. De fiscus
zal deze aanvraag afwijzen.
De strengere regelgeving zal waarschijnlijk uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium.
De belastingdienst zal toetsen of de vergoeding niet te ver afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche.
Nieuwe autoplannen uitgesteld

Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingsprecentages 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris
heeft echter aangegeven het percentage van 7% voor volledig elektrische auto's te willen handhaven.
Het kabinet is van plan om de co2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen.
De volgende bijtellingspercentages gaat gelden vanaf 1 januari 2016.
- 14% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 1 tm 50 gram per kilometer.
- 20% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 51 tm 79 gram per kilometer.
- 25% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot vanaf 80 gram of meer per kilometer.
Lening eigen woning bij familie of bij eigen BV

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst
door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. U bent daarnaast
verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de
belastingdienst doorgeven. Hiervoor is nu een online formulier beschikbaar.

U hoeft dit formulier niet te gebruiken als:
- de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen.
   Als u niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat u een oude lening
   (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft u deze ook niet aan de belastingdienst door te geven.
- de bank of andere financiële instelling de gegevens van uw lening al aan de belastingdienst doorgeeft
- u geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat:
   - het een lening voor een vakantiewoning is;
   - de lening  niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat u de lening niet binnen 30 jaar aflost)
- de lening beëindigd is, omdat u de laatste aflossing hebt betaald.
>>
   

Laatste nieuws


11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...
05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...