Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Vergaderkamer

 

Belastingtips schenking en verervingJaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen


Voor schenkingen aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen en de weduwe/weduwnaar 
van uw overleden kind daaronder begrepen) geldt in het kalenderjaar 2021 een 
vrijstelling van schenkbelasting tot een bedrag van € 6.604 per kind. Indien meer 
wordt geschonken is slechts het meerdere belast. 


 

Benut schenken voor een eigen woning


Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Profiteer dit jaar de
schenkingsvrijstelling van € 105.302. De begunstigde moet tussen 18 en 40 jaar zijn.


 

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen 


Voor schenkingen aan een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kan eenmalig gebruik 
worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor het schenkingsrecht. In 2021 bedraagt 
deze vrijstelling € 26.881. Op deze eenmalig verhoogde vrijstelling moet in de aangifte 
schenkbelasting een beroep worden gedaan. 
Indien een bedrag wordt geschonken voor een van de hierna vermelde doelen bedraagt het 
eenmalig vrijgestelde bedrag zelfs € 55.996: 
a. voor de aanschaf van een eigen woning van het kind (daaronder begrepen een lege woning 
   of een woning in aanbouw die bestemd is om het kind voor 1 januari 2021 als eigen  
   woning ter beschikking te staan);
b. ter dekking van kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning;
c. voor de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot 
   de woning;
d. voor de aflossing van de eigenwoningschuld;
e. voor een studie of beroepsopleiding van het kind die tenminste € 20.000 per jaar bedraagt.


 

Notariële schuldigerkenning 


Schenkt u zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen maar door een bedrag schuldig  
te erkennen aan uw kinderen, waarbij deze schuldigerkenning in een notariële akte is 
vastgelegd (‘papieren schenking’), dan moet u jaarlijks een zakelijke rente betalen 
over de schuldig gebleven bedragen. Voor schuldigerkenningen dient de rente 6% 
te bedragen.


 

Schenken en teruglenen


Deze vorm van een schenking behoeft geen notariële akte. Door te schenken en terug te
lenen wordt het eigen vermogen van ouders omgezet in vreemd vermogen – de schuld aan
kind – en daardoor wordt de toekomstige nalatenschap van de ouders beperkt.
En dat bespaart het kind erfbelasting.
De volgende zaken dienen in acht te worden genomen:
• ouders maken het geschonken bedrag aantoonbaar over op de rekening van het kind.
• het kind leent daarna een bedrag aan ouders en boekt dat over op de rekening van ouders.
  Het bedrag van de geldlening is bij voorkeur niet hetzelfde bedrag als de eerdere schenking.
• de lening is schriftelijk vastgelegd; daarbij is een zakelijke rente afgesproken die jaarlijks
   betaald wordt.


 

Benut de vrijstelling bedrijfsopvolging


Het schenken van uw IB-onderneming ofwel een pakket aandelen in uw bv aan een of meer
van uw kinderen kan aantrekkelijk zijn. Na schenking komt een evenredig deel van de door
de onderneming behaalde winst ten goede aan uw kinderen. Dat gedeelte van uw vermogen
valt niet in uw nalatenschap, waardoor er bij uw overlijden minder successierecht verschuldigd
is. Deze regeling is met name interessant voor ondernemers die hun bedrijf c.q. de aandelen
in hun bv willen overdragen aan de volgende generatie zonder de feitelijke zeggenschap over
de bedrijfsuitoefening direct over te doen. Er zijn een aantal voorwaarden.
• er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen; enig beleggingsvermogen – maximaal 5%
  van het ondernemingsvermogen – kan ook onder de vrijstelling worden gebracht;
• bij schenking moet de schenker de onderneming al vijf jaar drijven c.q. de aanmerkelijkbelang-
  aandelen tenminste vijf jaar in bezit hebben;
• de begiftigde kinderen moeten de verkregen IB-onderneming vijf jaar voortzetten. Bij een bv
  moeten ze de aandelen vijf jaar in bezit houden en de bv moet de bedrijfsactiviteiten vijf jaar
  voortzetten.


 

Privé vermogen omzetten in ondernemingsvermogen


Als u overlijdt met privévermogen moeten u erfgenamen daarover erfbelasting betalen.
Over de eerste € 128.750 is de belasting 10%, daarboven 20%. Voor het erven van het
ondernemingsvermogen kunnen de erfgenamen gebruik maken van de bedrijfsopvogings-
regeling. Deze regeling biedt drie gunstregelingen: een vrijstelling van 100% van het
ondernemingsvermogen als de onderneming een waarde heeft tot € 1.119.845, een
faciliteit bij de waardering van het ondernemingsvermogen én uitstel van betaling van
erfbelasting voor zover dat nog wel over het nagelaten ondernemingsvermogen is
verschuldigd.
     

Laatste nieuws


11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...
05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...