Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Kantoorzaal wit


Belastingtips particulierVerlaag uw grondslag in box 3


Als uw vermogen per 1 januari meer bedraagt dan het heffingvrije bedrag ad € 50.650 dan dient u over
het meerdere box 3 belasting te moeten afdragen. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3
op 1 januari lager is. U kunt dit bereiken door bijvoorbeeld aan het einde van het jaar uw banktegoed
te verlagen.
1. Een deel van uw hypotheekschuld af te lossen.
2. Hypotheekrente vooruit te betalen.
3. Grote uitgaven die u toch moet verrichten, nog aan het einde van het jaar te doen.
 
 

Vermogenstoets zorgtoeslag en kindgebonden budget


Vanaf 1 januari 2013 wordt het recht op zorgtoeslag en kindgebonden budget onder andere
afhankelijk van de hoogte van het vermogen. U heeft in 2021 geen recht op zorgtoeslag als
uw vermogen hoger is dan € 149.819 (samen met toeslagpartner).
De peildatum is 1 januari. Het kan lonen om voor 1 januari 2022 uw grondslag in box 3 te
verlagen. 


Betalen belastingschulden 


Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit 
jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden (uitgezonderd te betalen 
successierecht en erfbelasting) mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht. 
Wanneer u vóór 1 oktober 2021 schriftelijk hebt verzocht om een (nadere) voorlopige 
aanslag en deze is niet vóór 31 december 2021 opgelegd waardoor u niet voor het jaareinde 
deze hebt kunnen betalen, dan mag u op 1 januari 2022 een bedrag ter grootte van de na 
31 december 2021 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de 
belaste bezittingen in box 3.


Huwelijkse voorwaarden 


Staat er een jaarlijkse verrekeningsbeding in? Dan is het verstandig deze uit te voeren.
Dit voorkomt onverwachte problemen bij een echtscheiding of bij een faillissement van
een eenmanszaak/v.o.f.

 

Wijziging huwelijkse gemeenschap van goederen


De wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten wordt per 1 januari 2017 ingeperkt.
Het voorhuwelijks (ondernemings)vermogen is in beginsel aan te merken als prive vermogen, tenzij
de partners uitdrukkelijk ervoor kiezen om dit vermogen aan te merken als gemeenschappelijk
vermogen. Bij het huwen in gemeenschap van goederen zal alleen hetgeen beide echtgenoten
tijdens het huwelijk hebben opgebouwd, standaard in de gemeenschap vallen.


Hypothecaire lening aan kinderen 


Ouders kunnen een hogere rente vragen dan de bank, omdat er vaak geen zekheden
worden verstrekt door het kind. De ouders hebben daar fiscaal geen last van. De ouders
moeten de geldlening in box 3 aangeven en het forfaitair rendement varieert van 1,935%
tot 5,6%. Het kind kan die hogere rente in zijn box 1, als eigenwoningrente, tegen een
hoger belastingtarief in aftrek brengen. De ouders kunnen ook jaarlijks een deel van de
betaalde rente weer (belastingvrij) terug schenken aan het kind. Het is van belang dat de
zakelijke condities zijn vastgelegd middels een overeenkomst.


Vraag om aanpassing van de kindalimentatie


Per 1 januari 2015 vervalt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Deze aftrekpost
is per 2012 beperkt tot kinderen tot 21 jaar. Vanaf 2015 vervalt deze aftrekpost ook voor kinderen
tot 21 jaar. Deze maatregel treft vooral ouders die kindalimentatie (kali) betalen. Die kali is niet
aftrekbaar, maar desbetreffende ouder kan wel een persoonsgebonden aftrekpost voor het
levensonderhoud van zijn kinderen opvoeren. Bij een kind tussen de 18 en 21 jaar bedraagt de aftrek
€ 2.000 per jaar. Het vervallen van deze fiscale aftrekpost maakt de kindalimentatie netto een stuk
duurder. Dat kan een goede reden zijn om een aanpassing van de kindalimentatie bij de rechter
aan te kaarten.Regel een onderhandse akte voor periodieke giften
 

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen aan een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een vereniging, die uiterlijk eindigen bij het
overlijden van de schenker. Deze giften zijn zonder drempel volledig aftrekbaar als ze regeld zijn in
een onderhandse of notariële akte.    

Laatste nieuws


11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...
05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...