Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Kantoorkamer

Belastingtips ondernemer


 

Eenmanszaak: past uw BTW nummer aan vanaf 2020


In eind 2019 hebben alle eenmanszaken een nieuwe BTW-identificatienummer ontvangen
van de Belastingdienst. Dit nummer dient u vanaf 2020 te moeten opnemen in uw facturen,
briefpapier, website en alle andere zakelijke communicatiemiddelen. Het oude nummer blijft
u gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst.


Desinvesteringsbijtelling


Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen kan het raadzaam zijn om een bedrijfsmiddel
met investeringsaftrek aangeschaft in 2017 niet eind van dit jaar te verkopen maar pas begin
2022. Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf is
namelijk een desinvesteringsbijtelling verschuldigd.


Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek


Bij het doen van investeringen voor uw onderneming is het raadzaam om de maximum 
investeringsbedragen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in de gaten te houden. 
Als het maximale jaarbedrag wordt overschreden vervalt het recht op investeringsaftrek 
in het geheel. Voor het kalenderjaar 2021 is het maximum investeringsbedrag € 328.721. 
Indien u dit maximum dreigt te overschrijden, kan het verstandiger zijn om (deels) 
investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2022.
Alleen als het totale investeringsbedrag boven de € 2.400 komt, kunt u gebruik maken 
van de investeringsaftrek. Haal de investering van 2022 naar 2021 indien het 
investeringsbedrag thans net onder de drempel van € 2.400 ligt.
 
 

Herinvesteringsreserve


Wanneer u bij verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behaalt, dan kunt u belasting-
heffing uitstellen door gebruik te maken van een herinvesteringsreserve.
U moet wel het voornemen hebben om om te herinvesteren in uiterlijk het derde jaar na het
jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht.

 

Willekeurig afschrijven voor starters


Startende ondernemers kunnen hun investeringen over 2021 tot een maximum van € 328.721
willekeurig afschrijven. Als u over 2021 recht hebt op startersaftrek dan komt u in aanmerking
voor deze faciliteit . Urencriterium


Om in aanmerking te kunnen komen voor ondernemersfaciliteiten dient u te moeten voldoen
aan het urencriterium van minimaal 1.225 uren per jaar. Zorg ervoor dat deze uren goed
worden bijgehouden metname als u daarnaast nog een parttime baan heeft. De reisuren
woon-werk tellen ook mee.

 

Benut de vrije ruimte in de WKR

 

Vergeet niet om op tijd na te gaan over de invulling van de vrije ruimte van 3% van de fiscale
loonsom tot en met € 400.000. U kunt bijvoorbeeld de volgende zaken verstrekken: een 
kerstpakket, vergoeding van verkeersboetes en autoschades, een kilometervergoeding boven
de toelaatbare 19 cent per kilometer, een vergoeding voor het stallen van de auto van de zaak
in de privé garage van de werknemer, een bonus van maximaal € 2.400. Een hogere bonus 
mag zolang deze binnen het gebruikelijkheidscriterium past. U heeft een hogere ruimte als u de
dga op de loonlijst zet van de werkmaatschappij. Zorg ervoor dat u binnen de vrije ruimte blijft.


Voorziening vormen om winst uit te stellen


Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn
om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de
toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voor-
gedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in
de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden
toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.
U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten,
het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

 

Verbreek op tijd de fiscale eenheid VPB


Een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting heeft tot gevolg dat het resultaat van alle
gevoegde vennootschappen gezamenlijk in de heffing van vennootschapsbelasting wordt
betrokken. Door die samenvoeging kunt u het voordeel mislopen van het tariefopstapje in de
vennootschapsbelasting over 2021: over de eerste € 245.000 winst is het tarief 15%, daarboven
25% oftewel € 24.500 extra belasting.


Vraag een voorlopige verliesverrekening aan


Heeft u een BV waarin u in 2020 winst behaald, maar sluit u 2021 vermoedelijk af met een verlies?
Dan kunt u de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2021
verzoeken om een voorlopige verliesverrekening.
De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2020.


Regel uitstel voor uw belastingschulden
 

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling
aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling.
De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:
• uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.Vraag BTW over facturen van oninbare debiteuren terug


U kunt BTW die u al hebt afgedragen maar niet van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de
belastingdienst. Dit moet geschieden binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is
gebleken dat de debiteur niet zal betalen. BTW in openstaande verkoopfacturen die ouder zijn dan 1
jaar mogen als oninbaar worden aangemerkt en worden teruggevraagd van de belastingdienst.


Vraag BTW over facturen van werkkamer in eigen woning terug


Als u als ondernemer een nieuwe woning koopt of laat bouwen en direct in die woning een werkkamer
laat inrichten, kunt u een evenredig gedeelte van de BTW op de bouw van die woning in aftrek brengen
als voorbelasting zoals BTW op de aankoop van de grond, de aanneemsom, verbouwing en overige
inchringskosten. Bij verkoop van de woning binnen 10 jaar na de eerste ingebruikneming is de
herzieningsregeling van toepassing en moet u een tijdsevenredig gedeelte van de voorbelasting
afgetrokken BTW weer afdragen aan de Belastingdienst.


Bij privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden


Gebruikt u de auto van de zaak ook privé en u rijdt meer dan 500 prive kilometers? Dan dient u een
correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw aangifte
van het jaar. Het woon-werk verkeer wordt als privégebruik aangemerkt. U moet 2,7% van de
catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw. Als u de auto langer dan 5 jaar
in bezit heeft, kunt u 1,5% van de catalogusprijs toepassen.


Oude administratie wegdoen


De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers is zeven jaar. 
Aan het einde van dit jaar kunt u uw administratie over 2014 en voorgaande jaren (grotendeels)
vernietigen. De bewaarplicht van zeven jaar geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek,
de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens
en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belasting-
controle.
De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de BTW-herzieningstermijn
voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde)
BTW-ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers of de inhoud daarvan - betreffende onroerende zaken en rechten waaraan
onroerende zaken zijn onderworpen - gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de
BTW-ondernemer het goed is gaan gebruiken. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrente-
polissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.
   

Laatste nieuws


11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...
05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...